< návrat zpět

Obecní vývěska: rok 2019

Dotace na pokrytí následků kůrovcové kalamity, leták vedení Královehradeckého kraje.


Aktualizované údaje k 1.8.2019 o nemovitostech - nedostatečné označení vlastníků v katastru nemovitostí.
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) aktualizované údaje k 1. 8. 2019 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí. V naší osadě se to týká těchto pozemků/lidí:

img


Podzimní svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad v Nové Pace pro rok 2019
V Radkyni na "náměstí" budou kontejnery na biologický odpad přistaveny v pátek 25.10.2019 zhruba od 12:00 hodin, odvezeny v úterý 29.10.2019 kolem 8:00 hodin.
Bioodpad bude možno ukládat do přistavených kontejnerů.
Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka, atd.
Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce.
Na svoz bioodpadu budou dohlížet a budou nápomocni pracovníci TS Nová Paka.


Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů - podzim 2019
Společnost Marius Pedersen upozorňuje občany, že v sobotu 19.10.2019 budou provedeny svozy nebezpečného odpadu místních obyvatel. Do Radkyně na autobusovou otočku bude přistaven od 10:30 do 10:50 hodin svozový automobil. Marius Pedersen upozorňuje, že odebere pouze osobně doručené odpady, nikoli vyhozené na příslušném stanovišti.
Seznam druhů odebíraných odpadů: televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, plechovky se zbytky barev, nebezpečné látky a jejich obaly (vše řádně označené v uzavřených nádobách), pneumatiky, počítače a podobné krámy včetně železného šrotu.
Za pochopení děkuje: Marius Pedersen a.s., středisko Nová Paka, Jiří Tomeš


Pozvánka na brigádu v osadě dne 5.10.2019.

img


Povinné čipování psů.
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz).
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině.
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.


5. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA NOVÁ PAKA 11.6.2019
10. Majetky

10.4 Směna pozemků v Radkyni
O odkoupení části pozemku požádal pan V.H., který užívá část uvedeného pozemku k přístupu ke svému domu a má na něm septik. Při místním šetření, které provedl na základě této žádosti majetkový odbor, bylo zjištěno, že na části pozemku p.č. 12, k.ú. Radkyně, ve vlastnictví pana V.H., se nachází vyježděná část místní komunikace. V zájmu narovnání tohoto stavu bylo navrženo směnit část pozemku p.č. 404/1 k.ú. Radkyně, za část pozemku p.č. 12 k.ú. Radkyně.

Usnesení č. 152: Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku p.č. 404/1 (cca 30 m2), ostatní plocha, k.ú. Radkyně, ve vlastnictví města Nová Paka, za část pozemku p.č. st. 12 (cca 9 m2), zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Radkyně, ve vlastnictví V.H., Červený Újezd. V.H. uhradí městu Nová Paka doplatek ve výši 200 Kč za každý m2 rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků a město Nová Paka uhradí náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy.


Jarní svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad v Nové Pace pro rok 2019
V Radkyni na "náměstí" budou kontejnery na biologický odpad přistaveny v pátek 3.5.2019 zhruba od 12:00 hodin, odvezeny v pondělí 6.5.2019 kolem 8:00 hodin.
Bioodpad bude možno ukládat do přistavených kontejnerů.
Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka, atd.
Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce.
Na svoz bioodpadu budou dohlížet a budou nápomocni pracovníci TS Nová Paka.


Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů - jaro 2019
Společnost Marius Pedersen upozorňuje občany, že v sobotu 6.4.2019 budou provedeny svozy nebezpečného odpadu místních obyvatel. Do Radkyně na autobusovou otočku bude přistaven od 10:30 do 10:50 hodin svozový automobil. Marius Pedersen upozorňuje, že odebere pouze osobně doručené odpady, nikoli vyhozené na příslušném stanovišti.
Seznam druhů odebíraných odpadů: televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, plechovky se zbytky barev, nebezpečné látky a jejich obaly (vše řádně označené v uzavřených nádobách), pneumatiky, počítače a podobné krámy včetně železného šrotu.
Za pochopení děkuje: Marius Pedersen a.s., středisko Nová Paka, Jiří Tomeš


SVOZOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2019.
Novinky MÚ ze dne 4.1.2019
Zdroj: Lidmila Mizerová
Páteční svoz domovního odpadu pro obyvatele Radkyně
leden únor březen duben květen červen
11., 25.
8., 22.
8., 22.
5., 19. 3., 17., 31.
14., 28.
červenec srpen září říjen listopad prosinec
12., 26.
9., 23.
6., 20.
4., 18. 1., 15., 29.
13., 27.
V pracovní dny dvůr otevřen v Po, Út a Čt od 6:00 do 14:30. Ve St a Pá od 6:00 do 17:00.
V měsících leden a únor a o státních svátcích je sběrný dvůr o víkendu UZAVŘEN,
v ostatních měsících je provozní doba v sobotu 9:00 až 12:00.

Svoz provádí firma Marius Pedersen a.s.,
Přibyslavská 124, Nová Paka, telefon a fax 493 645 220