< návrat zpět

Obecní vývěska: rok 2015

44. schůze Rady města 27.11.2015
bod 3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou OBIS, spol. s r.o. na akci „Oprava vodojemu Radkyně"
3/44/15/RM Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou OBIS, spol s r. o. Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka, IČ: 60933682, na akci ,,Oprava vodojemu Radkyně".
Hlasováno: 5 pro
Zodpovídá: L. Stuchlík


39. schůze Rady města 20. 10. 2015
bod 4. Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku SDH Radkyně
4/39/15/RM
Rada města souhlasí, aby Sbor dobrovolných hasičů Radkyně užíval nemovitost č. p. 29 v Radkyni, jako sídlo spolku.
Hlasováno: 5 pro
Zodpovídá: I. Grimová


Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů - podzim 2015
Společnost Marius Pedersen upozorňuje občany, že v sobotu 21.11.2014 budou provedeny svozy nebezpečného odpadu místních obyvatel. Do Radkyně na autobusovou otočku bude přistaven od 10:30 do 10:50 hodin svozový automobil.
Za nebezpečný odpad se považují televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, nebezpečné látky a jejich obaly, počítače, pneumatiky a podobné krámy včetně železného šrotu. Upozorňujeme občany, že budou odebírány odpady pouze osobně doručené, nikoli odložené na příslušném stanovišti.
Za pochopení děkuje: Marius Pedersen a.s., středisko Nová Paka, Jiří Tomeš


Svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad - podzim 2015
V Radkyni na točně budou kontejnery na biologický odpad přistaveny v pátek 23.10.2015 zhruba od 12:00 hodin, odvezeny v pondělí 26.10.2015 kolem 8:00 hodin.
Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka atd. Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce. Technické služby žádají osadní výbory o informování občanů a o kontrolu třídění odpadu. Podepsán: Jiří Bičiště, ředitel.
Chalupářova poznámka: točna je prakticky to nejvýše položené místo v Radkyni. Co takhle se zamyslet a dát kontejner na níže položené místo a trošku blíž středu vsi? Třeba u žlabu, nebo na náměstí. Ne každému se chce tlačit kolečko (kortouč) s odpadem příliš daleko a navíc do poměrně prudkého kopce. Myslím, že při lepším umístění by se v kontejneru shromáždilo mnohem více odpadu.


32. schůze Rady města 3.9.2015
bod 7)
Výsledek výběrového řízení: „Oprava vodojemu Radkyně“
7/32/15/RM Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci: „Oprava vodojemu Radkyně“ a na základě doporučení hodnotící komise souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou OBIS, spol s r.o. Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka, IČ: 60933682, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
Hlasováno: 5 pro
Zodpovídá: L. Stuchlík

bod 8) Smlouva o dílo s firmou OBIS, spol. s.r.o. na akci „Oprava vodojemu Radkyně“
8/32/15/RM Rada města schvaluje smlouvu o dílo s firmou OBIS, spol s r.o., Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka, IČ: 60933682, na akci ,,Oprava vodojemu Radkyně“.
Hlasováno: 5 pro
Zodpovídá: L. Stuchlík


30. schůze Rady města 19.08.2015
bod 8) Jmenování členů hodnotící komise na veřejnou zakázku: „Oprava vodojemu Radkyně“
8/30/15/RM Rada města jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise veřejné zakázky: „Oprava vodojemu Radkyně“.
Členové - Ing. Ladislav Stuchlík, Ing. Martin Šimáček, Ing. Martin Nykl, Bc. Jiří Zaplatílek, Pavel Bouchner.
Náhradníci – Ing. Irena Grimová, Mgr. Josef Cogan, Milan Birtus, Ing. Lenka Nyklová, Mgr. Milan Pospíšil.
Hlasováno: 4 pro
Zodpovídá: L. Stuchlík


Výzva k podání cenové nabídky - vodojem Radkyně
Zadávací dokumentace - Výzva k podání cenové nabídky
[PDF, 409 kB]
Zodpovídá: Bc. Jiří Zaplatílek

Vytvořeno / změněno: 7.8.2015 / 7.8.2015


28. schůze Rady města 06.08.2015
bod 3) Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vodojemu Radkyně“
3/28/15/RM Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu – mimo režim zákona 137/2006 Sb. na akci: „Oprava vodojemu Radkyně“ a pověřuje majetkový odbor – investiční oddělení zajištěním výběrového řízení na generálního dodavatele.
Hlasováno: 4 pro
Zodpovídá: L. Stuchlík


Výzva osadního výboru k šetření vodou.

img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


Zápisy z porad osadních výborů konaných ve dnech 17.12.2014, 18.2.2015 a 20.5.2015
Nejdůležitější zpráva ke dni 28.5.2015: radkyňský vodojem se projektuje.


18. schůze Rady města dne 14.05.2015
bod 8) SDH – žádost o udělení výjimky z rušení nočního klidu
8/18/15/RM Rada města souhlasí s výjimkou z rušení nočního klidu pro Sbor dobrovolných hasičů Radkyně v době konání hasičské soutěže v Radkyni dne 16.05.2015 do 17.05.2015 do 03:00 hodin.

Hlasováno: 5 pro
Zodpovídá: P. Bouchner

bod 13) Schválení poskytnutí dotace a veřejnoprávních smluv k dotacím doporučených Kulturním výborem
13a/18/15/RM Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč z prostředků KV pro SDH Radkyně.
Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Nová Paka a SDH Radkyně.

Hlasováno: 5 pro
Zodpovídá: B. Benč


Pozvánka na soutěž hasičských sborů 16.5.2015 od 13:00 hodin.

img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


17. schůze Rady města dne 30.04.2015
5)
Majetky
Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku
5b/17/15/RM Rada města souhlasí, aby Sbor dobrovolných hasičů Radkyně užíval nemovitost č. 29 v Radkyni jako sídlo spolku.

Hlasováno: 5 pro
Zodpovídá: I. Grimová


Schůze obyvatel a brigáda 2.5.2015 od 13:00 hodin.

img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


15. schůze Rady města 2.4.2015
bod 16) Dotace SDH Radkyně a ZO ČSCH Nová Paka z prostředků Rady města
16a/15/15/RM: Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se Sborem dobrovolných hasičů o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč.
Hlasováno: 5 pro
Zodpovídá: Z. Sucharda


14. schůze Rady města 19.03.2015
bod 7) Žádost o poskytnutí dotace na pořádání hasičské soutěže v Radkyni
7/14/15/RM: Rada města schvaluje poskytnutí dotace na pořádání hasičské soutěže ve výši 5000 Kč.
Hlasováno: 4 pro, 1 se zdržel – M. Pospíšil ml.
Zodpovídá: P. Bouchner


Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů - jaro 2015
Společnost Marius Pedersen upozorňuje občany, že v sobotu 25.4.2014 budou provedeny svozy nebezpečného odpadu místních obyvatel. Do Radkyně na autobusovou otočku bude přistaven od 11:15 do 11:45 hodin svozový automobil. Marius Pedersen upozorňuje, že odebere pouze osobně doručené odpady, nikoli vyhozené na příslušném stanovišti.
Seznam druhů odebíraných odpadů: televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, plechovky se zbytky barev, nebezpečné látky a jejich obaly, pneumatiky, počítače a podobné krámy včetně železného šrotu.
Za pochopení děkuje: Marius Pedersen a.s., středisko Nová Paka, Jiří Tomeš


Svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad - jaro 2015
V Radkyni na točně budou kontejnery na biologický odpad přistaveny v pátek 24.4.2015 zhruba od 12:00 hodin, odvezeny v pondělí 27.4.2015 kolem 8:00 hodin.
Na kontejnerech bude umístěn seznam odpadů, které je možné do nich vhazovat. Technické služby žádají osadní výbory o informování občanů a o kontrolu třídění odpadu.
Chalupářova poznámka: točna je prakticky to nejvýše položené místo v Radkyni. Co takhle se zamyslet a dát kontejner na níže položené místo a trošku blíž středu vsi? Třeba u žlabu, nebo na náměstí. Ne každému se chce tlačit kolečko (kortouč) s odpadem příliš daleko a navíc do poměrně prudkého kopce. Myslím, že při lepším umístění by se v kontejneru shromáždilo mnohem více odpadu.

Jarní svozy bioodpadu ze zahrad v Nové Pace, provoz kompostárny
V rámci jarního úklidu budou Technické služby Nová Paka provádět svoz biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad občanů města Nová Paka. Svoz bude probíhat v sobotu dne 18. 4. 2015 a 16. 5. 2015, podle přesného rozpisu míst přistavení kontejnerů. V sobotu 25. 4. 2015 proběhne svoz v osadách města. Občané Nové a Staré Paky mají možnost v těchto třech termínech dovézt biologicky rozložitelný odpad přímo na provozovnu kompostárny (v areálu bývalé cihelny ve Staré Pace) a to v době od 8:00 do 18:00. Na svoz bioodpadu budou dohlížet a budou nápomocni pracovníci TS Nová Paka.


Školení nejen pro členy SDH dne 9.3.2015 od 17:00 hodin.

img


Zápis ze druhé schůze Osadního vyboru v Radkyni 20.2.2015.

img img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


SVOZOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2015.
Zdroj: Jiří Tomeš, Severočeské komunální služby
Páteční svoz domovního odpadu pro obyvatele Radkyně
leden únor březen duben květen červen
2., 16., 30.
13., 27.
13., 27.
10., 24. 8., 22. 5., 19.
červenec srpen září říjen listopad prosinec
3., 17., 31.
14., 28.
11., 25.
9., 23. 6., 20. 4., 18.
V měsících leden a únor býval sběrný dvůr o víkendu UZAVŘEN
Svoz provádí firma Severočeské komunální služby s.r.o., Přibyslavská 124, Nová Paka, telefon a fax 493 723 095

Poznámka: 2.1.2015 se svoz nekonal, vysvětlení zatím neznáme.