< návrat zpět

Obecní vývěska: rok 2013


img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


Zápis z 21. schůze zastupitelstva města Nová Paka konané dne 9.12.2013
Bod 10: Majetky

čl. 4) Rada města předkládá Zastupitelstvu města k projednání
Návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2/2 k. ú. Radkyně, zahrada, do vlastnictví manželů Ing. Richarda a Aleny Kubátových, Lumírova 564, Praha 2 – Nusle za cenu 300 Kč/m2 .
Hlasováno:

 • pro – 0 – ,
 • proti – 17 – P. Bouchner, J. Cogan, R. Cogan, J. Hendrych, J. Horák, P. Ježek, P. Kracík, M. Nýdrle, Z. Ouzký, M. Pospíšil ml., M. Pospíšil, T. Roučka, R. Sedláček, F. Škvařil, J. Tůma, V. Řeháček, V. Pačesný,
 • zdržel se – 0 –.

Návrh nebyl přijat!

Chalupářova poznámka, kterou si to dozajista u vrchnosti nevyžehlí:
V zápise ze schůze je (opět) několik hrubých pravopisných chyb (19.12.2014).


img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


Jak snáze třídit drobná elektrozařízení a baterie: v Nové Pace byly umístěny tři speciální červené kontejnery na jejich sběr.

Občané Nové Paky mají nyní zjednodušenou možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií. Zbavit se jich je možno vhozením to jednoho ze tří nových kontejnerů. Záměrem jejich umístění v ulicích NP je ulehčit občanům třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou. Kontejner nejblíže k Radkyni je ve Smetanově ulici u Penny Marketu.

Více informací je v dokumentech na stránkách MÚ Nová Paka: tisková zpráva o umístění kontejnerů a informace co do kontejnerů patří a co tam rozhodně nepatří.


Protokol o rozboru vody odebrané dne 10.10.2013 z vodovodního kohoutku u Rumlů v Radkyni. Voda se zdá být v pořádku, pouze je trochu kyselejší, než připouští norma. Kupte si domů jedlou sodu, abyste neměli překyselený žaludek.


Veřejná schůze osadního výboru a brigáda 12.10.2013:

img


"Hasiči radí - aby u Vás nehořelo" - instrukce hasičů před vypuknutím topné sezońy. Už jste si objednali každoroční povinnou revizi komínů?


e-aukce energií: chcete významně ušetřit za elektřinu?

Informace o připravované e-aukci energií pro občany a podnikatele: ve dnech 7.10.30.10.2013 bude v budově MěÚ probíhat sběr dat firmou eCENTRE a.s. pro občany a podnikatele, kteří mají zájem o účast na e-aukci elektřiny či plynu (další informace najdete v tomto letáku).


Přistavení kontejnerů na biologický odpad ze zahrad - podzim 2013

Společnost Marius Pedersen upozorňuje občany, že v sobotu 2.11.2013 budou provedeny svozy biologického odpadu ze zahrad. Do Radkyně na autobusovou otočku bude přistaven od 13:00 do 13:45 hodin kontejner. Obyvatelé Radkyně se laskavě žádají, aby neparkovali se svými vozy na stanovištích, kde budou kontejnery umístěny. Pokud by totiž automobily při svozu překážely, bylo by nádoby nutno umístit na jiné místo a mohlo by tak dojít k závažnému nedorozumění!
Kontejnery slouží pro listí, trávu, větve do průměru 5 cm, piliny, hnůj, květiny, slupky, ovoce, zeleninu. Aby nebyla tato surovina znehodnocena jiným odpadem, bude na nakládání dohlížet zaměstnanec firmy pan Pospíšil.
Za pochopení děkuje: Marius Pedersen a.s., středisko Nová Paka, Iveta Kuželová


Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů - podzim 2013

Společnost Marius Pedersen upozorňuje občany, že v sobotu 19.10.2013 budou provedeny svozy nebezpečného odpadu místních obyvatel. Do Radkyně na autobusovou otočku bude přistaven od 11:15 do 11:45 hodin svozový automobil. Marius Pedersen upozorňuje, že odebere pouze osobně doručené odpady, nikoli vyhozené na příslušném stanovišti.
Seznam druhů odebíraných odpadů: televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, plechovky se zbytky barev, pneumatiky, počítače a podobné krámy včetně železného šrotu.
Za pochopení děkuje: Marius Pedersen a.s., středisko Nová Paka, Iveta Kuželová


Obecně závazná vyhláška ze dne 4. září 2013 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her platí od 1.1.2014 i pro území Radkyně.


Vyhláška ze dne 27.6.2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení: přečtěte si, jaké jsou nedovolené zásahy do dřevin. (Vyhlášku si ale budete muset vyžádat na MÚ, jelikož ve zveřejněné kopii na webových stránkách MÚ schází celá strana 2 ze třístránkového dokumentu)

Chalupářovy poznámky:

 • V této souvislosti připomínám i "Obecně závaznou vyhlášku ze dne 16. dubna 2012 o veřejném pořádku", která mimo jiné praví, že:
  • Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době do 8:00 a od 20:00 veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. (Čl. 6, §2)
  • Volný pohyb psů je zakázán na všech místních komunikacích v Nové Pace včetně osad Štikov, Přibyslav, Valdov, Pustá Proseč, K. Újezd, Studénka, Radkyně, Heřmanice, Podlevín, Vrchovina. (Čl. 7, §2b)
  • V případě znečištění veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která je vlastníkem nebo držitelem zvířete nebo jiná osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči. (Čl. 7, §6)

Veřejná schůze osadního výboru a brigáda 29.6.2013:

img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


Tradiční radkyňská oslava jara formou upalování nevinných čarodějek:

img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


Veřejná vyhláška o zpřístupnění předpisných seznamů daně z nemovitostí za rok 2013 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro KH kraj v době od 26.4. do 27.5.2013.
Řečeno česky: finanční úřad vám vyměřil daň z nemovitosti a ta se - možná - od posledně změnila. Přijďte na úřad a tam vám řeknou, kolik letos máte zaplatit.
Územní pracoviště v Nové Pace se nachází na adrese Čelakovského 486, Nová Paka, telefon je 493 764 111.


Přistavení kontejnerů na biologický odpad ze zahrad, jaro 2013
Upozorňujeme občany, že v sobotu dne 27.4.2013 v době od 13:00 do 13:45 hodin budou provedeny svozy biologického odpadu ze zahrad v Radkyni. Kontejnery slouží pro listí, trávu, větve do průměru 5 cm, piliny, hnůj, květiny, slupky, ovoce, zeleninu. Aby nebyla tato surovina znehodnocena jiným odpadem, bude na nakládání dohlížet zaměstnanec firmy pan Pospíšil.
Obyvatelstvo se tímto žádá, aby neparkovalo se svými vozy na stanovištích, kde mají být kontejnery umístěny, tedy na radkyňské točně. Zaparkovaná auta při svozu překáží, kontejnery je potom nutné umístit na jiné místo a dochází k nedorozumění!
Marius Pedersen a.s., středisko Nová Paka a paní Iveta Kuželová vám všem děkují za pochopení.


Radkyňský SDH organizuje výlet do Prahy:

img
Klikněte na obrázek, zvětší se.

Chalupářova poznámka: když to stihnete, doporučuji navštívit Vyšehrad - je odtud krásná vyhlídka na Pražský hrad a Vltavu. A možná se budete divit, leckde v Praze (mimo střed města) je levněji než v Nové Pace. Už není tak úplně pravda, že v Praze je draze; konkurence sráží ceny hodně dolů.


Zápis z 9. schůze Osadního výboru v Radkyni
Dne: 10.3.2013

Přítomni:

 • Portych Tomáš
 • Záveský Václav
 • Ruml Miloš

Program:

 1. Rozpočet 2013-2014
 2. Voda
 3. Brigáda
 4. Autobus

ad I. Dne 20.2.2013 na schůzi osad ve Vrchovině, byl schválen požadavek OV Radkyně z rozpočtu města Nová Paka: 110 000,- Kč na opravu vodojemu, 50 000,- Kč na výměnu oken ve škole a 15 000,- Kč na opravu čekárny.
ad II. Pan Kubát si nechal na vlastní náklady zkontrolovat pitnou vodu z Radkyně ve zkušební laboratoři v Praze - výsledky zkoušky viz příloha. Děkujeme za poskytnutí informace občanům o dobré kvalitě vody (p. Kubát) a dále děkujeme příslušným občanům za vzornou práci při údržbě pitné vody.
ad III. Na jaře bude uspořádána brigáda, termín bude upřesněn. Plán brigády: úklid obce po zimě, rozvoz štěrku do komunikace (jedna souprava štěrku placená z rozpočtu města Nová Paka), oprava čekárny, úklid kolem hasičárny.
ad IV. Pozor na změnu jízdního řádu, od 1.3.2013 jezdí autobus jen v 7:20 hod. směr Nová Paka a 16:00 hod. směr Radkyně. OV připomínkoval tuto změnu na Městském úřadě z důvodu zachování a zajištění přepravy dětí ve 14:30 hod. směr z Nové Paky do Radkyně.

V Radkyni 10.3.201, podepsán: Tomáš Portych, předseda OV


Protokol o zkoušce pitné vody v Radkyni, provedený společností Vodní zdroje GLS Praha a.s. ze dne 5.3.2013.


Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v KÚ Radkyně
Katastrální úřad Jičín vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Radkyně dnem 8.1.2013. Dosavadní katastrální operát se stává neplatný a nadále se používá obnovený katastrální operát.