< návrat zpět

Obecní vývěska: rok 2012

Zápis z 8. schůze Osadního výboru v Radkyni
Dne: 11.11.2012

Přítomni:

 • Tomáš Portych
 • Václav Záveský
 • Miloš Ruml

Program:

 1. Poděkování
 2. Zimní údržba
 3. Osvětlení
 4. Občerstvení
 5. Rozpočet 2013-2014

ad I. Osadní výbor děkuje občanům za práci a použití techniky při brigádě dne 29.9.2012 (oprava vodojemu) a dále za práci a použití techniky při úklidu polomu u komunikace z Přibyslavi do Radkyně dne 14.7.2012.
ad II. Předán plán zimní údržby na rok 2012-2013 s vyznačením tras komunikace na TS Nová Paka. V případě problému se zimní údržbou je třeba volat na čísla 737 289 725 nebo 603 485 146, pan Sedláček. Dále žádáme občany o zajištění padajícího sněhu ze střech na místní komunikaci z důvodu bezpečnosti.
ad III. Schváleno zakoupení nového osvětlení na vánoční stromeček do obce. Zakoupeno bude v měsíci listopad.
ad IV. Schváleno finanční zajištění na občerstvení pro SDH Radkyně na Výroční schůzi.
ad V. Dne 7.11.2012 byl předložen požadavek OV na schůzi osad v Nové Pace.

Za Radkyni dán požadavek:

 • 110 000,- Kč na pokračování opravy vodojemu
 • 50 000,- Kč na výměnu oken ve škole
 • 15 000,- Kč na opravu čekárny

Požadavek byl předběžně schválen starostou Nové Paky.

V Radkyni 11.11.2012, podepsán: Tomáš Portych, předseda OV


OZNÁMENÍ

Město Nová Paka oznamuje, že bude zahájeno řízení o námitkách k přepracovanému katastrálnímu operátu v katastrálním území Radkyně.

Nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (obnovený katastrální operát) bude v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona Č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), vyložen k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Nová Paka v období od 03.12.2012 do 14.12.2012. Zástupce Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín bude přítomen dne 03.12.2012 v době od 9.00 do 16.00 hod. v místnosti osadního výboru v budově bývalé školy v Radkyni. Do obnoveného operátu je možné nahlédnout též na Katastrálním pracovišti v Jičíně po telefonické dohodě na čísle 493547320.

Po celou dobu vyložení se mohou vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění seznamovat s výsledky obnovy katastrálního operátu. Ve stejné době a ještě ve lhůtě 15 dnů od skončení vyložení obnoveného katastrálního operátu mohou proti jeho obsahu podat námitky. Námitky lze podat pouze písemně, a to u zaměstnanců katastrálního úřadu přítomných u řízení nebo u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín poštou nebo v podatelně.

Upozorňujeme, že neúčast vlastníků a jiných oprávněných na řízení o námitkách a námitky, u nichž nebyla prokázána oprávněnost, nejsou překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.

Platnost obnoveného katastrálního operátu a ukončení platnosti dosavadního katastrálního operátu bude vyhlášena Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín ke dni 08.01.2013, pokud nebudou proti jeho obsahu ve stanovené lhůtě podány námitky nebo bude o námitkách pravomocně rozhodnuto. Nebude-Ii o některých námitkách pravomocně rozhodnuto, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru.

V průběhu řízení o námitkách lze ještě ohlásit případnou změnu osobních údajů vlastníka a jiného oprávněného doloženou průkazem totožnosti.Rada města: Zápis ze 44. schůze Rady města, konané 28. 5. 2012

4) Majetky - Smlouva o zřízení věcného břemene 4a/44/12/RM
RM schvaluje uzavření smlouvy číslo IV-12-2008548/P/VB2 na zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 409/1 k. ú. Radkyně, spočívající v povinnosti strpět umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy se všemi zákonnými právy, povinnostmi a omezeními ve prospěch budoucího oprávněného firmy ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno za podmínky, že ČEZ Distribuce a.s. uhradí veškeré náklady spojené se zřízením tohoto břemene. Rada města schvaluje jednorázovou úhradu za zřízení tohoto věcného břemene 10.000 Kč + DPH.
Hlasováno: 4 pro Zodpovídá: I. Grimová

Chalupářova poznámka: když se na internetu podíváte do Katastru nemovitostí a zadáte do formuláře postupně "Nová Paka", "Radkyně" a "409/1", tak zjistíte, že parcela 409/1, tedy cesta na severním okraji osady, patří městu Nová Paka. Takže město těmi 10 000,- Kč vlastně odměnilo samo sebe. Rozumíte tomu?

Vysvětlení paní Jitky Typltové, MÚ Nová Paka: na pozemku ve vlastnictví města parc. č. 409/1 k. ú. Radkyně požádal ČEZ o umístění elektro přípojky pro stavbu p. Portycha. ČEZ současně žádá zřídit a vložit do katastru nemovitostí věcné břemeno ve prospěch ČEZ, a to právo mít v pozemku města el. vedení a k tomu další vyjmenovaná oprávnění. Rada města si omezení pozemku a vložená práva cení částkou 10.000 Kč, tuto částku ČEZ zaplatí městu. Každou smlouvu na věcné břemeno musí rada města schválit včetně výše úhrady za věcné břemeno (částka může být případně vyšší či nižší), takže ano - město městu. Částka – úhrada městu za věcné břemeno - je stanovena usnesením Rady města od podzimu 2010, u právnických osob minimálně 10.000 Kč, pro fyzické osoby je tato částka min. 1.000 Kč.

Částku tedy platí městu ČEZ - není to tak, že by si město platilo samo sobě. Děkuji paní Typltové za rychlé objasnění.


Stavitel hospody, pan Sedlák, píše obyvatelům Radkyně:

Včera (6.4.2012) jsem přišel na svoji zahradu a jako obvykle jsem pracoval, uklízel apod. Nic divného se mi nezdálo, kolečka a lopaty se mi tam válí normálně, protože jsem vždy po práci tak unavený, že sem tam něco zůstane a řeknu si, že to uklidím příště. Jenže pak se stane, že mám hodně práce a třeba 14 dní i více se tam nedostanu. To byla zásadní chyba. Zbyla mi asi hodinová mezera, tak si říkám, půjdu si pořezat trochu dřeva, protože jsem na to letošní zimu neměl čas, přestože jsem tam měl cca 50 m kabelu 5x10. Jdu zapnout cirkulárku, ohnu se k vypínači a asi 2m od cirkulárky jen těsně za spojem kabel končí ... takže si někdo zase pomohl cca k 6 000,- Kč a mně již vážně došla trpělivost. Mám před domem jednu kameru se záznamem, budu muset ještě přidat další druhou na zahradu. Klidně to dejte na stránky, bude to u Policie v evidenci, a jakmile kohokoliv naleznu na zahradě, všechny předešlé záležitosti zaplatí ten, koho nahraji na svém pozemku. Oželel jsem baterie, sbíječku, kabely, jekly, oželím i další prostředky za kameru. Ten kdo mi podá jakékoliv svědectví, tomu zaplatím 10 000,- Kč v hotovosti nebo jakoukoliv částku, kterou vymůžu z pachatele. Důrazně varuji a upozorňuji všechny, které najdu na záznamu, už nebudu mít slitování, všechny předešlé ztráty uhradí tento člověk. Jsem přesvědčen, že se jedná stále o toho samého.

Hezké Velikonoce všem. JS


Město Nová Paka - zveřejnění záměru pronájmu pozemků

Město Nová Paka zveřejňuje podle § 39, odst.1 zákona č.128/2000 (zákon o obcích) záměr pronájmu pozemků v katastrálním území Radkyně: KN 419 o výměře 1654 m2, PK 423 o výměře 939 m2. Podle citovaného zákona mají občané možnost se vyjádřit a předložit své nabídky k výše uvedenému záměru.

Ing. Josef Hendrych, místostarosta, Město Nová Paka


Porada osadních výborů a starosty 14.2.2012
Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka
e-mail: starosta@munovapaka.cz
tel. 737 289 740, 493 760 127

výsledky hlasování 14.2.2012 [PDF, 24 kB]

Předsedové osadních výborů

V Nové Pace 20. února 2012

Kolegové, dobrý den!

1. Poznámky k Valentýnu
Dopadlo to, jak to dopadlo. Úspěšné akce, ale mají smysl. Uspěla malinká Proseč! Uspěl jinak již nadotovaný Valdov! Střednědobě jsou největší chudáci Radkyně. Můj názor jinak vystihuje moje hlasování.
Na příští rok navrhuji zúžit rozpětí navrhovaných akcí na 30.000 až 500.000 Kč. Každá obec by měla mýt jen jeden návrh. A každá obec by měla mít jen 5 hlasů (5-4-3-2-1 bod), a nesmí hlasovat pro sebe.

2. Dodělky
Otevřeně vám oznamuji akce, kterým možná ještě letos pomůžeme v rámci investičního odboru, není to žádný slib, jen úvahy, a dle vývoje hospodaření města a nebude-li nic důležitějšího: 1. V hlasování úspěšný mostek ve Valdově se musí dodělat. 2. Zaplatíme Heřmanicím cca 20 tis. za kabel ČEZ ke klubovně (nic víc). 3. Vrchovina, pokud se začnou okna dělat, tak aby se udělalo vše najednou. 4. Hodně uvažuji o projektu silnice od kláštera na Balka, ale to je trochu předčasné – teď se tam staví. 5. Radkyně má problém s vodou, ale to je hodně otevřené, řešení jsou drahá.

3. Komunikace na dotaci
Musí jít o akci právě za 720.000 Kč (dotace 500.000 Kč). Musí být projektová dokumentace a souhlas stavebního úřadu. Do úvahy přichází typicky nový asfalt po Kumburském Újezdě, Přibyslaví dolů, Radkyně okruh. O tom budeme jednat v dubnu. Navrhuji středu 18. dubna, 15:30, Valdov, hasičárna.

S úctou a poděkováním

JUDr., Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.
starosta města


SVOZOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2012. Zdroj: web MÚ

Páteční svoz domovního odpadu pro obyvatele Radkyně
leden únor březen duben květen červen
6., 20.
3., 17. 2., 16., 30.
13., 27. 11., 25. 8., 22.
červenec srpen září říjen listopad prosinec
6., 20. 3., 17., 31.
14., 28.
12., 26. 9., 23. 7., 21.
V měsících leden a únor bude sběrný dvůr o víkendu UZAVŘEN
Svoz provádí firma Marius Pedersen a.s., Přibyslavská 124, Nová Paka, tel.: 493 723 095

Rada města: zápis z 33. schůze Rady města, konané 23.1. 2012, uvádí v jednom z bodů:

9) Smlouvy o spolupráci na projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice v novopackých osadách

9/33/11/RM - RM schvaluje Smlouvy o spolupráci na projektu "Rekonstrukce hasičských zbrojnic v novopackých osadách" s SDH Valdov, SDH Vrchovina, SDH Kumburský Újezd a SDH Radkyně.

Zodpovídá: V. Dufek