< návrat zpět

Obecní vývěska: rok 2011

Výměna řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2012.
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

Více informací najdete ještě zde.


ZAVEDENÍ SBĚRU POUŽITÉHO OBLEČENÍ A TEXTILU

K nedávno zavedenému sběru nápojových kartonů pro občany našeho města nyní přibyla možnost třídit použité oblečení a textilní materiály. Po městě již bylo rozmístěno několik speciálních kontejnerů bílé barvy, v nejbližší době bude rozmístěno celkem 11 těchto kontejnerů. Obyvatelé se tak mohou bezproblémově a zdarma zbavit oblečení i obuvi. Oblečení v dobrém stavu se dále využije na charitativní účely pro sociálně slabé občany. Ostatní materiál bude použit pro výrobu čistících plachetek, netkaných textilií, hadrových lepenek apod.
Odkládat lze nepotřebné oblečení, ložní prádlo, bytové textilie, ručníky, ubrusy, vítaná je rovněž i párovaná obuv. Do kontejnerů však nepatří koberce, matrace, netextilní materiály, kůže, plasty, molitan, impregnované textilie, mokré a silně znečištěné textilie. Textil je třeba vhazovat v igelitových taškách nebo pytlích, aby nenavlhl a tím se neznehodnotil. Kontejnery budou vyváženy jednou týdně. Věříme, že obyvatelé novou službu rádi využijí. Nejen že tím ulehčí svým skříním, ale také přispějí k využití obnošených věcí a zároveň ke snížení objemu odpadu, končícího na skládkách.


Veřejná vyhláška - rozhodnutí:

Stavební úřad Městského úřadu v Nové Pace, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 16.5.2011 podal Tomáš Portych, nar. 17.7.1981, Radkyně 7, 509 01 Nová Paka, a na základě tohoto přezkoumání dne 27.6.2011 rozhodl takto: novostavba rodinného domu, včetně přípojek inženýrských sítí, Nová Paka, Radkyně, na pozemku parc. č. 239/1, 266/2, 409/1 v katastrálním území Radkyně se podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření povoluje.


Porada osadních výborů a starosty proběhla v pondělí 9. května 2011, 17:30 hod až 20:00

Přítomni byli: zástupci všech osadních výborů, starosta, místostarosta Albrecht, vedoucí odboru majetkového, ředitel technických služeb, dopravně-bezpečnostní referent

Projednáno:
1. Rozdělení částky 400.000 Kč na investice do komunikací a 300.000 Kč na investice
2. Aktuální problémy v osadách
3. Plán dalších porad – konec října 2011 Podlevín, jaro 2012 Heřmanice, podzim 2012 Vrchovin

Usnesení k bodu 1: Radkyně – reservoár projekt 50 (hradí rozpočet města), silnice po obci 20, veřejné osvětlení 70 (tisíc)
Podněty na získání dotací: oprava vodojemu Radkyně


Město Nová Paka oznamuje, že v katastrálním území Radkyně bude dne 1. června 2011 zahájena částečná revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do listopadu 2011. Důvodem revize je převod katastrálních informací do digitální podoby. Zaměstnanci katastrálního úřadu mají právo vstupovat či vjíždět na nemovitosti. Do staveb mohou vstupovat jen se souhlasem vlastníka. Dále mohou provádět úpravy terénu a oklešťovat či odstraňovat porosty překážející zeměměřičským činnostem. Vlastníci musí strpět umístění měřických značek na nemovitosti. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, může být pokutován. Celé znění "Oznámení o vyhlášení" je vyvěšeno od 14.3.2011 na Úřední desce MÚ.


Rada města, zápis ze 7. schůze Rady města konané dne 14.2.2011 uvádí:

4) Darovací smlouva - účelem sponzorského daru je úhrada části nákladů související s provozem pojízdné prodejny.

4/7/11/RM RM postupuje k vyjádření osadním výborům Darovací smlouvu s Pekařstvím Bohemia s. r. o., Jablonec nad Nisou.
Zodpovídá: J. Hendrych


!!! Nezapomeňte zaplatit daň z nemovitosti za rok 2011. Daňové nebo dílčí daňové přiznání je třeba podat do 31. ledna 2011, samotnou daň pak zaplatit do 31. května 2011. Pokud daň přesáhne 5000,- Kč, je možno ji zaplatit ve dvou splátkách. Více informací je na webu MÚ Nová Paka.