< návrat zpět

Obecní vývěska: rok 2010

Zastupitelstvo města, zápis ze 2. schůze konané 22.11.2010 uvádí:

4. Volba do osadních výborů (J. Hendrych)
Proč dochází k opětovné volbě, když si občané osad již své zástupce zvolil? Jde o právní úkon - formálně musí zvolit předsedu a členy osadních výborů zastupitelstvo.

Radkyně:

 • Tomáš Portych, čp. 7 - předseda
 • Václav Záveský, čp. 22
 • Miloš Ruml, čp. 9

Hlasováno: Pro - 20 - St. Albrecht, J.Cogan, R. Cogan, J. Hendrych, J. Horák, P.Ježek, P. Kracík, J. Nožička, M. Nýdrle, Z. Ouzký, V. Pačesný, M. Pospíšil, M. Pospíšil, T. Roučka,V. Roučka, V. Řeháček, V. Soběslav, F. Škvařil, J. Tůma, F. Vitoch, proti - 0, zdržel se - 0.


Rada města, zápis z 1. schůze konané 15.11.2010 uvádí:

5) Prodej části pozemku p.č. 404/1 k.ú. Radkyně

5f/1/10/RM RM doporučuje ZM schválit změnu usnesení č. 432 ze dne 6.10.2010, která se týká výměry prodávané části pozemku p.č. 404/1 k.ú.Radkyně pí. Haně Trllové, Radkyně 36, Nová Paka za cenu 150 Kč/m2 - nově výměra cca 123 m2
Hlasováno: 5 pro
Zodpovídá: I. Grimová


Rada města Nová Paka, zápis ze 113. jednání dne 15.10.2010 uvádí:

3) Dodatek č. 1 SOD s firmou Karel Rulf, Vrchovina 23, Nová Paka, IČ: 11039451 pro akci: Likvidace splaškových vod pro čp. 29, Radkyně

3/113/ 10/RM RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 2.8.2010 s firmou Karel Rulf, Vrchovina 23, 509 01 Nová Paka, IČ:11039451 pro akci: Likvidace splaškových vod pro čp. 29, Radkyně.
Hlasováno: 4 pro
Zodpovídá: L. Stuchlík


Výsledky voleb 2010 do osadních výborů:

Radkyně:

Počet odevzdaných lístků 35
Z toho neplatných 3
Pořadí Jméno a příjmení Počet hlasů
1. Tomáš Portych 27
2. Václav Záveský 23
3. Miloš Ruml 22

Zápis ze 24. schůze Zastupitelstva města, konané dne 6.10.2010 uvádí:

9. Dispozice s nemovitostmi (J. Hendrych)

4) RM předkládá ZM k projednání prodej části pozemku p.č. 404/1 k. ú. Radkyně.

Usnesení č. 432: ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 404/1 k.ú. Radkyně o výměře cca 60 m2 paní Haně Trllové, Radkyně 36, Nová Paka za cenu 150 Kč/m2.


ČEZ - výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ vyzývá své zákazníky a majitele pozemků o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení.
Okleštění dřevin je třeba provést v termínu od 1.10. do 15.11.2010
Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a zákona č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) v platném znění.
Návod, jak to máte správně učinit, najdete v tomto dokumentu.

Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
(K tomu chalupářova poznámka: "... a následně budete za úsvitu zastřeleni komandem Skupiny netechnických ztrát ČEZ.")


Rada města Nová Paka, zápis ze 112. schůze konané dne 30.9.2010 uvádí:

1) Přijetí daru od firmy MIVET s.r.o.

1/112/10/RM: RM schvaluje návrh smlouvy o přijetí finančního daru od firmy MIVET s.r.o., IČ 27363627, Na Bohdalci 1479/10, Praha 101, v souvislosti s výstavbou FVE v Radkyni.

Hlasováno: 4 pro
Zodpovídá: J. Cogan


Rada města Nová Paka, zápis ze 108. schůze konané dne 3.8.2010 uvádí:

5) Majetky

Prodej části pozemku p.č. 404/1 k.ú. Radkyně

5i/108/10/RM

 1. RM ukládá majetkovému odboru zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 404/1 k.ú. Radkyně o výměře cca 60 m2.
 2. RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 404/1 k.ú. Radkyně o výměře cca 60 m2 pí Haně Trllové, Radkyně 36, Nová Paka za cenu 150 Kč/m2.

Hlasováno: pro 5 pro
Zodpovídá: I. Grimová


Rada města Nová Paka, zápis ze 107. jednání konaného dne 13.7.2010 uvádí:

5) Majetky

Souhlas s umístěním FVE 2,66 MWp v k.ú. Radkyně

5b/107/10 /RM RM zveřejňuje záměr pronajmout pozemek parc. č. 423 v k.ú. Radkyně pro umístění fotovoltaické elektrárny.
Hlasováno: 4 pro
1 - zdržel se V. Roučka
Zodpovídá: I. Grimová


Rada města Nová Paka, zápis ze 105. jednání konaného dne 21.6.2010 uvádí:

3) Smlouva o dílo s firmou Karel Rulf, Vrchovina

3/105/ 10/RM RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Karel Rulf, Vrchovina 23, 509 01 Nová Paka, IČO: 11039451 na akci: Likvidace splaškových vod pro č. p. 29, Radkyně.
Hlasováno: 5 pro
Zodpovídá: L. Stuchlík


Rada města Nová Paka, zápis ze 104. jednání konaného dne 3.6.2010 uvádí:

4) Protokol o jednání hodnotící komise na akci: Likvidace splaškových vod pro č. p. 29 Radkyně

4/104/ 10/RM RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na akci: DPS Likvidace splaškových vod pro č. p. 29, Radkyně a na základě doporučení výběrové komise souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou Karel Rulf, Vrchovina 23, 509 01 Nová Paka, IČ: 11039451.
Hlasováno: 4 pro
Zodpovídá: L. Stuchlík


Rada města Nová Paka, zápis ze 103. jednání konaného dne 17.5.2010 uvádí:

9) Žádost o příspěvek na pořádání soutěže SDH Novopacka v Radkyni

9/103/ 10/RM RM schvaluje příspěvek 5 000 Kč z Rady města na pořádání a zajištění soutěže SDH Novopacka v Radkyni dne 22.5.2010.
Hlasováno: 5 pro
Zodpovídá: Josef Cogan

10) Vymezení zastavěného území v k.ú Radkyni

10/103/10 /RM RM vydává formou opatření obecné povahy vymezení zastavěného území v k.ú. Radkyně, dokument je na této adrese.
Hlasováno: 5 pro
Zodpovídá: V. Dufek


Město Nová Paka, silniční výbor, zápis ze schůze č. 23
Schůze č. 23 se konala dne 10. května 2010, od 17:00 hod, na radnici.

Jednání s osadními výbory:

 • Předseda osadního výboru Přibyslav upozornil na stav komunikace III. třídy do Nové Paky a žádá, aby kraj byl zpraven o tom, že jde o nedodělek, vzhledem k tomu, že zde byla objížďka při opravě silnice II/284. Po ukončení objízdné trasy (bylo slíbeno) měla být komunikace zcela opravena, což se částečně také stalo.
 • Předseda osadního výboru Radkyně žádá 100.000 Kč na opravy cesty. Upozornil na znečišťování zastávek.

Přijata usnesení:

 • Ad Přibyslav: Pošleme dotaz na kraj.
 • Ad Radkyně: 100.000 Kč

Poznámka vydavatele: rozumím tomu tak, že částka byla schválena a děkuji za dobrou práci osadních výborů!


Upozornění Města Nová Paka na povinnost dodržování obecně závazné vyhlášky ze dne 9. března 2005 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.

Při třídění odpadů je zakázáno zejména:

 • odkládat tříděné odpady mimo nádoby
 • odkládat na sběrná místa nadměrně velké odpady, které nelze umístit do sběrné nádoby, a odpady, pro které nejsou tato místa určena
 • ukládat do nádob jiný odpad, než ten, pro který jsou určeny do nádob na bioodpad
 • ukládat odpad ze zahrad – pro ten je určen kontejnerový svoz prováděný dvakrát ročně nebo sběrný dvůr
 • vybírat již uložený tříděný odpad z nádob ukládat do nádob odpady znečištěné, se zbytky jídel a jiných příměsí
 • přeplňovat sběrné nádoby a nechávat nádoby otevřené

Sankce: za porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze uložit sankci podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Město žádá všechny občany o součinnost při zlepšování čistoty a pořádku na sběrných stanovištích a zlepšování kvality třídění odpadu. Pro odpad, který nepatří do nádob na tříděný odpad, je určen sběrný dvůr

Toto upozornění najdete na webu MÚ Nová Paka zde.


Zápis z 98. jednání Rady města Nová Paka, které se konalo dne 19.3.2010, uvádí:

1) Majetky
Přidělení bytu v domě č. p. 29 v Radkyni
1g/98/10/RM RM doporučuje přidělení bytu v domě č. popisné 29 Radkyně paní Evě Poničanové, bytem Bělá u Pecky 71 na dobu neurčitou s tím, že nájemce na vlastní náklady provede stavební úpravy v bytě, specifikované v dohodě o úpravách bytu, do výše 200 tis. Kč, a s tím, že náklady vynaložené nájemcem a odsouhlasené správcem domu budou nájemci kompenzovány na nájemném. Podmínkou je změna trvalého pobytu do Nové Paky.
Hlasováno: 5 pro
Zodpovídá: I. Grimová

Celý zápis z tohoto jednání najdete zde.


Zápis z 96. jednání Rady města Nová Paka, konaného dne 22.2.2010, uvádí:

15) Souhlas s připojením
Město Nová Paka souhlasí s výstavbou fotovoltaické výrobny elektrické energie v k. ú. Radkyně na parcelách č. 39, 42 a 43 o maximálním výkonu 5MW.
Hlasováno: 4 pro
Zodpovídá: J. Cogan

16) Žádost o vymezení zastavěného území
RM žádá úřad územního plánování ve smyslu § 59 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona o pořízení vymezení zastavěného území ve městě Nová Paka, k. ú Radkyně.
Hlasováno: 4 pro
Zodpovídá: J. Cogan

Celý zápis z tohoto jednání najdete zde, zápis z veřejné schůze osadního výboru v Radkyni, kde se změna územního plánu probírala, najdete zde.