Kategorie: Chalupářovy články a názory

Voda, ticho, maily a květináče

Zápisky ze schůze osadníků dne 4.7.2021 po dlouhém bezčasí pandemie.

Od minulé schůze osadníků vzhledem k vleklým problémům s čínským virem uplynulo hodně času. Poslední setkání bylo v roce 2019 a poslední brigáda s opravou kapličky byla na podzim 2020. Asi i proto se osadníci shromáždili ve větším než malém množství a dychtivě naslouchali všem zprávám a novinkám.

Zde je stručný popis informací od členů osadního výboru (OV):

Covid-19: ve vsi by již měli být lidé většinou proočkováni, přesto se schůze raději koná venku. Starosta poděkoval městu i dobrovolníkům, kteří na počátku pandemie šili roušky, a zároveň i hasičům, kteří roznášeli roušky a dezinfekci.

Co se za dva roky od poslední schůze dělo ve vsi: osadní výbor (OV) navštívil a pogratuloval všem občanům, kteří dosáhli 60 let a mají trvalý pobyt v Radkyni. OV pravidelně dochází na schůzky se zastupiteli města Nová Paka. V pokladně osady je ke dni schůze kolem 60 tisíc Kč. Na autobusovou zastávku byl zakoupen slunečník, koupí se i zámek, aby nový slunečník někdo neukradl. Někdo ale ukradl značku omezení rychlosti na 20 km/h na východním konci vsi, byla tedy zakoupena a umístěna značka nová. Prořezala se památná lípa u školy, podle zastupitelů města je strom v dobré kondici. Na prořezání jsou přísná pravidla a pokud by někdo chtěl hodně prořezat nebo pokácet strom, musí si vyžádat písemný souhlas Odboru životního prostředí MÚ Nová Paka, jinak riskuje značnou pokutu.

V osadě se řešila kvalita vody, která měla po déletrvajících deštích značnou pachuť rybiny. Osadníci vyčistili vodní zdroj i vodojem. To nepomohlo, takže se problém nahlásil MÚ NP, a od toho okamžiku řeší kvalitu vody městský Odbor životního prostředí. Voda je v tomto okamžiku pouze užitková, nikoli pitná. Majitel rybníků v blízkosti zdroje vody pro osadu zajistil vlastní rozbor vody z laboratoře ALS a posudek její kvality o trochu dříve než město NP. Výsledek je ten, že voda vyhovuje a je pitná, pouze obsahuje málo minerálů, které je nutno doplňovat pitím minerálních vod. Později pár dní po schůzi dorazil i posudek od Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, který zajistil MÚ NP. Ten naopak vodu označuje jako pouze užitkovou a nevhodnou k pití. Jinak jsou posudky v zásadě stejné. Tak si vyberte.

Chalupářova poznámka: Co bude dál s vodou, to nikdo neví. Co je však téměř jisté, je to, že úpravna vody je sešlá stářím, mele z posledního a blíží se okamžik její neopravitelnosti. Co se stane pak a kdo to zaplatí, to je ještě méně jasné. VR sice vodárnu obětavě udržuje v chodu, ale je to už téměř nadlidské úsilí. Patří mu za to náš dík.

Nastalo několik výpadků osvětlení, ty již byly odstraněny. Pokud si všimnete, že některé světlo nesvítí, nahlaste to komukoli z OV, který zajistí opravu; ta bývá obvykle celkem rychlá.

Co se v osadě vylepšilo v uplynulé době:

  • Oprava kapličky, která přinesla viditelné vylepšení. Starosta poděkoval všem, kteří se opravy zúčastnili.
  • Oprava místní školy v části za kapličkou – byly tam vyvalené základové kameny. Město se k tomu postavilo až překvapivě kladně, vše je již opraveno, včetně přidané betonové opěrné zdi, která významně pomůže stabilitě domu.

Co se plánuje do budoucna:

  • Dokončení opravy kapličky a oprava místního žlabu, který je již ztrouchnivělý. Je přislíben a snad tedy i zajištěn strom na výrobu nového žlabu.
  • Dovoz a položení trubek na zajištění příkopu před školou; na ty už osada čeká více než dva roky.
  • Oprava střechy místní školy; hledá se firma, která opravu provede a další oprava fasády včetně zateplení budovy v místech, kde jsou toalety a kuchyňka. Zdařit by se měla ještě letos. Problém je zatím jen s lešením, které musí postavit akreditovaná firma, splňující požadavky na bezpečnost.
  • Oprava místní komunikace, bohužel jen drtí, nikoli asfaltem. Asfaltová komunikace je odložena na neurčito.

Chalupářova poznámka: pár dní po schůzi přijeli opraváři cest. Zasypali prohlubně cementovou směsí. Směs zatuhla, ale během deště voda hned vedle zatvrdlých výplní děr vymlela nové hluboké rýhy a prohlubně. Nejsem si jist, že takové vyspravení cesty dává smysl, ale opravte mne, pokud se mýlím.

Požadavek ohledně parkování na obecních pozemcích: parkovat na nich je bez problémů možné, starosta pouze požádal, aby auta neparkovala před nástěnkou a lavičkou na "náměstí", případně před různými vjezdy a místě před žlabem, kde je odpočinkové místo pro rodiče s dětmi. U žlabu též musí být zajištěn přístup pro hasiče.

Vznesen byl i návrh zajištění vyhlášky o časech sekání trávy, konkrétně o zajištění klidu a ticha alespoň v neděli. Je na nás, abychom si sami stanovili, jak se k sobě budeme v tomto ohledu chovat. Předběžný návrh je poměrně benevolentní: ticho a klid v neděle a svátky v době mimo 8:00 až 11:00. Hlasování přítomných o zákazu hluku o nedělích a svátcích potvrdilo souhlas osady s návrhem. OV tedy požádá město o to, aby tuto dohodu vyhlásilo jako platnou pro osadu Radkyně: mezi osmou a jedenáctou se však bude moci rámusit dle ctěné libosti.

Chalupářova poznámka: Když už se o nedělích a svátcích bude moci rámusit, nešlo by to spíš až od 9:00? Zvláště zvuk bagru před osmou ráno významně přehluší zpěv ptáků, a to se opeřenci snaží ze všech sil v tomto souboji vyhrát.

Další informace je o záměrech společnosti Turena s.r.o. Rada města se dohodla s touto společností o spolupráci při výstavbě fotovoltaické elektrárny (FVe) v Radkyni. (Viz odkaz z Obecní vývěsky.) Po uvedení do provozu by měla FVe přinést dotace cca 100 tisíc Kč ročně do rozpočtů. Z toho by 25 tisíc mělo jít osadě Přibyslav a 75 tisíc osadě Radkyně (asi 65 tisíc po zdanění). Není zatím jasné, podle jakého klíče se peníze budou dělit a z jakého důvodu půjde část peněz Přibyslavi; město přislíbilo tuto informaci objasnit. Celou záležitost osobně řeší starosta NP Josef Cogan. Projekt je dávno schválený a pouze došlo k jeho obnovení. Osada se k plánu výstavby FVe během stavebního řízení před několika lety postavila negativně, ale její stanovisko nebylo vzato v potaz. Teď již je na připomínky pozdě. Možná všem není známo, že v případě úspěšné realizace projektu FVe připadnou Radkyni jednorázově 3 miliony Kč, které bude možno utratit v obci. Taky z tohoto důvodu město s položením asfaltu v naší osadě nespěchá; pravděpodobně na novou silnici hodlá využít peníze získané od stavitele FVe.

Informace: projektovaná asfaltová cesta osadou Radkyně má mít podle místostarosty NP šířku nejméně 3 metry kvůli hladkému průjezdu hasičské techniky.

Místostarosta OV též apeloval na obyvatele osady, aby neházeli do kontejneru na papír nesešlapané krabice, zvláště ty velké. Nerozřezaná či nesešlapaná krabice zaplní kontejner a není pak do něj možno odkládat další papírový odpad. To je sobecké vůči ostatním obyvatelům osady a kolem kontejnerů vzniká nepořádek, ovšem někteří to stále ještě nepochopili. Bohužel k nám ale odpad odkládají i různé firmy, například z Pecky, protože kontejnery jsou příhodně umístěny vedle hlavní cesty. Tomu lze zabránit pouze těžko.

Předmětem brigády je několik akcí: pokácení suchého stromu před hasičárnou. Majitel pozemku u hasičárny projevil o dřevo z pokáceného stromu zájem. Dále prořezání vegetace podél cesty osadou, posekání trávy na pozemcích osady (hasičárna, škola, žlab, náves).

Diskuse osadníků o záležitostech obce:

MKst vznesl námět, že by bylo dobré používat například mailové adresy pro informování obyvatel, kteří na schůze nemusí vždy dorazit. Můžeme se například dohodnout na nedělním klidu, ale pokud to nevyhlásíme veřejně, leckdo to ani nemusí vědět. Starosta oponoval, že se důležité věci vždy dávají na nástěnku; dlouhodobě prý preferuje osobní kontakt. MKst však podotknul, že leckdo nástěnku nečte a maily by byly jednodušší a zacílenější formou sdělování informací. Nabídl, že osadu objede a maily zájemců shromáždí. Nikdo pak nemůže argumentovat, že o ničem nevěděl, i když vynucovat osadní vyhlášku není možné.

Rychlá informace by se hodila i v mimořádných případech, jakým byla třeba nedávná havárie vodárenského zařízení, kdy VR ochotně pracoval na opravě a mezitím mnozí osadníci netušili, proč a jak dlouho ještě nepoteče voda. Na nástěnce žádná informace nebyla, a navíc voda přestala téct za tmy. Odeslání mailu by přitom zabralo nejvýše pár minut a kdo by chtěl, měl by informace hned. Elektronickou poštu má dnes už skoro každý, ať už na počítači nebo na telefonu a odeslání mailu nic nestojí. Přítomní se shodli na tom, že větší informovanost obyvatel osady rozhodně nebude na škodu a OV se podle toho zařídí, i když se někteří, zvláště pak členové OV, k informování mailem staví skepticky. OV způsob informování probere na své schůzi.

Chalupářova poznámka: bude dobré, když MKst shromáždí mailové adresy zájemců o informace z osady. Pokud bude potřeba, s ošetřením GDPR a nastavením hromadného mailu rád pomohu.

MKml má zájem o funkci kronikáře a připomněl, že tuto žádost zatím nikdo neschválil. OV s tím souhlasí, doporučuje to, děkuje a zasadí se o urychlení procesu schvalování.

ZV vznesl dotaz, k jakému účelu slouží betonové květináče a zeptal se, jestli jsou schválně rozmístěny tak, aby se na pozemku zabránilo parkování. Pokud tomu tak není, navrhuje květináče někam přemístit. Prázdné květináče jsou poměrně ohavné, takže by bylo dobré je něčím osadit a využít je k účelu, ke kterému byly vyrobeny, aby obec vzkvétala. Starosta vysvětlil, že to zdržel Covid a květináče rozhodně nejsou žádnou schválností; na návsi jsou umístěny jen dočasně. Později budou umístěny jinde. Vznikla dlouhá diskuse, kdo bude osazené květináče zalévat, neboť OV na to nemá kapacity. Během příštích brigád se osada pokusí umístění květináčů a jejich zalévání vyřešit. Nabízí se především jejich umístění na autobusové otočce vedle lavic.

Chalupářova poznámka: přimlouvám se za pořízení dešťové srážky mezi domy 36 a 23. Po každém hustším dešti se - i přes provedené opravy - kamení shrne dolů na hlavní cestu, protože stávající srážka - stará kolejnice - je jednak rozlámaná a špatně se čistí a navíc je úzká a vodu s kameny nepobere.

V+JR se zavázali udržovat pozemek kolem žlabu a starosta jim za to poděkoval. To bylo asi poslední z celé schůze. Přítomní se následně s vykasanými rukávy a písní na rtech rozešli po vsi k plnění zadaných úkolů.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.